Zadania publiczne


Zadania i Cele Publiczne jakie realizuje szkoła są określone szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - ROZDZIAŁ II.

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W SŁAWKOWIE

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia określonego typu szkoły,
2) umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków, wieku uczniów i potrzeb szkoły,
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu,
5) wspiera rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych

2. Wymienione zadania realizuje się poprzez:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
2) zajęcia dodatkowe,
3) zajęcia korekcyjno- wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
4) pracę indywidualną z uczniem uzdolnionym w celu rozwijania jego uzdolnień oraz przygotowania do konkursów i olimpiad,
5) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
6) organizowanie w miarę potrzeb nauczania indywidualnego,
7) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów i realizowanie innowacji pedagogicznych oraz indywidualnego toku i programu nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
8) organizowanie nauki religii i w miarę potrzeb etyki
9) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, zgodnie zobowiązującymi przepisami, zarówno na terenie szkoły jak również poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom zarówno w zakresie doradztwa zawodowego, jak i problemów wychowawczych czy rodzinnych
10) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, jeśli uczęszczają do szkoły
11) kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej i językowej.

§ 7
1. Zespół realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego z uwzględnieniem przepisów BHP. Programy te uchwalają Rada Pedagogiczna oraz Radą Rodziców.
2. Zespół w szczególności:
1) zapewnia opiekę uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) zapewnia zapoznanie uczniów z regulaminami korzystania z pracowni przedmiotowych oraz hali sportowej na początku każdego roku szkolnego,
3) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizo­wanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) organizuje dyżury porządkowe w szkole w celu zapobieżenia sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów; dyżury pełnione są według harmonogramu określającego godziny, dzień tygodnia oraz rejon szkoły,
3. Dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach wchodzących w skład Zespołu, pierwsze dwa tygodnie traktowane są jako okres adaptacyjny, mający na celu zapoznanie ze szkołą, wdrożenie w nowy system uczenia się i nauczania.
4.Dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych Zespół orga­nizuje pomoc rzeczową w ramach swych możliwości..
§ 8
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nau­czycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
5. Rodzice bądź uczniowie mogą wystąpić do dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy. W ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku jego zasadność powinna być rozpatrzona przez dyrektora Zespołu. Dyrektor po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej, uczniów oraz wyjaśnień wychowawcy , podejmuje decyzję co do zmiany wychowawcy.
Informacja wytworzona przez:
Danuta Janik , w dniu:  26‑02‑2013 11:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Roeding
email: zs@zs.slawkow.pl tel.:32 2931748 fax: 32 2609896
, w dniu:  26‑02‑2013 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2013 11:56:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie