Informacje o podmiocie


Zespół Szkół tworzą następujące typy szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące 
 • Szkoła Podstawowa nr 2

Organem prowadzącym dla Zespołu jest Burmistrz Miasta Sławkowa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty. Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Obsługa gospodarcza i finansowa Zespołu prowadzona jest przez Miejski Zespół Oświaty. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są jednostkami budżetowymi, a zasady ich gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Liceum Ogólnokształcące prowadzi naukę o profilu ogólnym z możliwością tworzenia innych profilów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia określonego typu szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu


Wymienione zadania realizuje się poprzez:

 • obowiązkowe zajęcia lekcyjne
 • zajęcia lekcyjne fakultatywne
 • zajęcia korekcyjno - wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne
 • tworzenie oddziałów integracyjnych i systemu nauczania indywidualnego
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów i realizowanie indywidualnych programów nauczania
 • organizowanie nauki religii i etyki
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Nowak , w dniu:  24‑10‑2008 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Danuta Janik
email: zs@zs.slawkow.pl tel.:32 2931748 fax: 32 2609896
, w dniu:  24‑10‑2008 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2019 09:49:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie