Rady jednostki


Rada Pedagogiczna

1. W Zespole działa jedna Rada Pedagogiczna Zespołu, która jest wspólnym kolegialnym organem szkół wchodzących w skład Zespołu w zakresie realizacji ich statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy odpowiednio:

a) zatwierdzanie planu pracy,

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f) zatwierdzanie wniosków lub komisji powołanych przez Radę Pedagogiczną,

g) zatwierdzanie szkolnego zestawu podręczników. Obowiązuje on przez 3 lata, jednak w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie podręczników z zastrzeżeniem, że nie może to nastąpić w trakcie roku szkolnego. Możliwy jest wyłącznie wybór podręcznika dopuszczonego do użytku przez MEN, uwzględniający przystosowanie dydaktyczne i językowe do możliwości uczniów oraz zapewniające jego kilkuletnią żywotność,

h) składanie wniosków do dyrektora szkoły przez poszczególnych nauczycieli lub zespoły nauczycielskie o zatwierdzenie do użytku szkolnego programu nauczania i wpisania ich do szkolnego zestawu programów po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
Rada Rodziców

1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów liceum i gimnazjum.

2. Zasady funkcjonowania i zadania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po 1 przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

4. Regulamin Rady Rodziców określa:

1) zadania i kompetencje,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów,

3) zadania rad oddziałowych,

4) ogólne i szczegółowe zasady działania,

5) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Samorząd Uczniowski

1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą przedstawiciele uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez samorząd uczniowski.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

5. Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej na wspólnym posiedzeniu oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu, w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów:

a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającą zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

f) prawa przedstawienia kandydatury nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Janik , w dniu:  24‑10‑2008 09:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Roeding
email: zs@zs.slawkow.pl tel.:32 2931748 fax: 32 2609896
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2013 12:55:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive