Dyrekcja


Dyrektor Zespołu Szkół

1. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu ma obowiązek kierowania się w swoich działaniach dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny,

2) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

3) przewodniczy Radom Pedagogicznym; realizuje zadania zgodnie z uchwałami poszczegól­nych Rad Pedagogicznych,

4) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków.

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu i Radę Rodziców Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizowania zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych,

7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

8) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

9) dba o dobrą atmosferę wśród nauczycieli i innych pracowników, opartą o wzajemne zrozumienie i szacunek.

3. Dyrektor Zespołu może utworzyć w Zespole liczącym co najmniej 12 oddziałów stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje zadania współpracując z organami samorządu, Radami Pedagogicznymi, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

5. Ogłasza do dnia 15 czerwca każdego roku szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

6. Występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

7. Zapewnia instalację i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów.

8. Organizuje kiermasz podręczników używanych.

9. Dyrektor Zespołu wykonuje ponadto inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

10. Dyrektor Zespołu odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty,  gimnazjalnego i maturalnego przeprowadzanego w szkole

11. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór peda­gogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12. Podaje kandydatom do liceum i gimnazjum nie później niż do końca lutego kryteria przyjęć, a w gimnazjum dodatkowo warunki przyjęcia uczniów spoza rejonu.

13. Może wprowadzić do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

14. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę, a odbywających się poza nią.

 

 

Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie jest mgr Sylwia Zięba

Zastępcą Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie jest mgr Beata Tomsia

Informacja wytworzona przez:
Danuta Janik , w dniu:  24‑10‑2008 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Roeding
email: zs@zs.slawkow.pl tel.:32 2931748 fax: 32 2609896
, w dniu:  24‑10‑2008 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2019 07:16:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie